Krajowe Centrum Złota  >  O Platformie do wsplnego logowaniaO Platformie do wspólnego logowania


Dostęp do serwisów internetowych do logowania i korzystanie z nich podlega odpowiednim przepisom oraz opisanym poniżej warunkom.

Odpowiedzialność za stronę

Właścicielem Platformy wspólnej rejestracji i logowania do serwisu jest :

Krajowe Centrum Złota sp. z o.o.

50-111 Wrocław

Ul. Św. Elzbiety 4

Celem niniejszego serwisu internetowego jest ułatwienie użytkownikom dostępu do serwisów dedykowanych klientom indywidualnym, biznesowym oraz partnerom Krajowego Centrum Złota .

Prawa autorskie i znaki towarowe

Zawartość niniejszego serwisu internetowego, w tym w szczególności jego treść, zdjęcia, grafika, animacje, filmy, muzyka oraz dźwięki, jest chroniona prawem autorskim Krajowego Centrum Złota i spółek z nim powiązanych obecnie lub wcześniej lub autorów tych utworów.

Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone w niniejszym serwisie internetowym podlegają ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Krajowe Centrum Złota sp. z o.o. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu uprawnionego.