Rejestracja konta

Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane dotyczą.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Centrum Złota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: Plac Solny 15, 50-029 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421201, NIP: 8971782788, REGON: 021862136, zwana dalej „Administratorem”.

Czytaj więcej

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którą można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kcz.com.pl.

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zarejestrowania konta na platformie online: www.kcz.com.pl – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, założenie konta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o współpracę lub świadczenie usług. Rejestracja konta odbywa się na podstawie odrębnej zgody, a dane przetwarzane będą nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.
 2. zawarcia i wykonania umowy o współpracę lub świadczenie usług - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust 1. lit. c RODO,
 4. prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (e-mail, formularze kontaktowe).

Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych:

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą otrzymywać:

 1. podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. banki,
 3. podmioty zapewniające dostawę oprogramowania,
 4. podmioty zapewniające obsługę IT,
 5. dostawca programu do fakturowania,
 6. biuro rachunkowe,
 7. dostawcy usług chmurowych,
 8. dostawcy usług internetowych – hosting, poczta,
 9. kurierzy,
 10. kancelarie prawne świadczące usługi doradcze na rzecz Administratora.

Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody, przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, uzależniony jest przede wszystkim od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia - w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
 2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
 3. do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń - w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
 4. do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu - w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych).

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
 6. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Pytaj śmiało. Chętnie pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości.

Znacznie łatwiej i szybciej budować pewniejszą przyszłość wspólnie.

Przejdź do kontaktu